Keresés
A menürendszer használatáról

Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány és a www.laprolhangra.hu portál Adatvédelmi Nyilatkozata

Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány, úgy is mint a www.laprolhangra.hu weboldal üzemeltetője, kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösképp:

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

A jelen nyilatkozatban használt alapfogalmakat (személyes adat, hozzájárulás, adatkezelő, adatkezelés, adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal, adattörlés, adatmegsemmisítés, adatfeldolgozás) a 2011. évi CXII. törvény 3. § határozza meg.

Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány adatkezelési gyakorlata

AZ „Informatika a látássérültekért” Alapítvány kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket az érintettek önként bocsátanak rendelkezésére. Ezen adatokat (különösképpen az alábbi adatokat: név, e-mail cím, látássérültséget igazoló okirat elektronikus másolata az általunk nyújtott online szolgáltatások biztosítása (és fejlesztése), valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 41. §(1) bekezdése alapján a mű fogyatékos személyek által történő szabad felhasználásának igazolása céljából tároljuk és kezeljük.

Az alapítvány személyes adatokat kizárólag csak a fent meghatározott célokból tárol, és adatkezelési gyakorlatunk az adatkezelés minden szakaszában megfelel e céloknak. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végezzük az adatkezelést.

Az alapítvány a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően csak addig tárolja a személyes adatokat, amíg a fent meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig az érintett az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. A tárolt személyes adatokhoz az alapítvány tisztségviselői és munkatársai közül is csak azok férhetnek hozzá, akiknek a fenti célok megvalósítása érdekében ez feltétlenül szükséges. A hozzáférésük mindig csak a célok eléréséhez szükséges adatkörre korlátozódik, és arra az időtartamra, amíg az adott tevékenységet végzik.

A személyes adatokat az alapítvány csak akkor továbbítja, valamint a különböző adatkezeléseket csak akkor kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés általános feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adatokat az alapítvány semmilyen esetben sem ad át, továbbít, illetve tesz nyilvánossá harmadik személynek, külső szervezetnek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kifejezetten kötelezi.

az alapítvány mint adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket teszünk, ha a személyes adatok továbbítása hálózat vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

Az érintett kérelmére az alapítvány, mint adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat. A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában adunk tájékoztatást.

Az érintettek a személyes adataik kezelésére vonatkozó tájékoztatást, valamint személyes adataiknak helyesbítését, illetve teljes törlését az info(kukac)infoalap.hu címre írt e-mailben kérhetik. Az oldal regisztrált felhasználói belépés után adataikat közvetlenül is módosíthatják ezen a linken:

http://www.laprolhangra.hu/adatmodositas

A személyes adatot minden esetben töröljük, ha tudomásunkra jut, hogy kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve ha azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Amennyiben az adatok helyesbítése vagy törlése nem az érintett kérésére történik, az érintettet értesítjük. Az értesítés mellőzhető, ha az adatkezelés céljára való tekintettel a törlés vagy módosítás az érintett jogos érdekét nem sérti.

Panaszt tenni, jogorvoslati lehetőséggel élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet:

http://www.naih.hu/

Az Informatika a Látássérültekért alapítvány adatai

Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 47.

E-mail: info(kukac)infoalap.hu

Adószám: 18171776-2-42

Bírósági nyilvántartási szám: 7774, Fővárosi Törvényszék

Adó 1%-os kampány

Átlapozta a mai újságot? El tudja képzelni, hogy a reggeli kávézás közben vagy munkába menet ne fussa át kedvenc napilapját, mert nem tudja azt elolvasni? A hazánkban élő vak és gyengénlátó emberek még napjainkban is nehezen vagy egyáltalán nem jutnak hozzá a nyomtatásban megjelent folyóiratokhoz, újságokhoz, pedig éppen úgy kíváncsiak a közélet híreire, a legújabb tudományos felfedezésekre, a politikusok vitáira, egy-egy különleges receptre, egy vicces írásra, mint Ön. Kérjük, hogy felolvasásaival és adó 1%-ának felajánlásával tegyen azért, hogy a vak és gyengénlátó emberek is elolvashassák, meghallgathassák az Önnek fontos cikkeket. A felajánlott adó 1%-okat többek között a felolvasott újságcikkeket tartalmazó Lapról hangra közösségi portál fenntartására és bővítésére fordítjuk.

Adószámunk: 18171776-2-42

Informatika a Látássérültekért Alapítvány